Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
 
Všeobecné obchodní podmínky
 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pojmy

1.1.1. „Jazykovou školou“ se rozumí Archimedes Inspiration a.s., IČ: 24661538, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00.

1.1.2. „Objednavatelem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která s Jazykovou školou uzavírá Smlouvu o výuce cizích jazyků. V případě, že Objednavatel objednává výuku pro jinou osobu nebo osoby než osobu podepsanou pod smlouvou (kdy tito jsou definováni jako „Student“), mají Studenti při výuce postavení jako zástupci Objednavatele pro účely přijímání plnění a s tím související úkony, nejsou však oprávněni činit vůči Jazykové škole právní úkony související se Smlouvou, vyjma úkonů, které jsou stanoveny ve Smlouvě.

1.1.3. „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o výuce cizích jazyků uzavřená mezi Jazykovou školou a  Objednavatelem.

1.1.4. „Všeobecnými obchodními podmínkami“ nebo „VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro výuku cizích jazyků poskytovaných společností Archimedes Inspiration a.s..

1.1.5. „Nabídkou“ se rozumí aktuální podoba Kurzu, představená zájemci o Kurz před uzavřením Smlouvy.

1.1.6. „Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva, Nabídka a VOP a případně jiné doklady uvedené v těchto dokumentech, zejména Zásadyzpracování osobních údajů.

1.1.7. „Kurzem“ se rozumí výukový program příslušného cizího jazyka. Jazykový kurz směřuje k přípravě na složení státem uznávané jazykové zkoušky. Projeví-li o to Objednavatel při přijetí Nabídky  zájem, Jazyková škola zajistí možnost složení takovéto zkoušky a studijní plán bude upraven dle požadavků pro složení této konkrétní zkoušky.

1.1.8. „Individuální lekcí“ se rozumí osobní setkání jednoho lektora se studentem v délce 55 min. za účelem výuky cizího jazyka, které probíhá v dohodnutých termínech výuky.

1.1.9. „Skupinovou konverzací“ se rozumí osobní setkání skupiny studentů (3 až 8) a jednoho lektora za účelem výuky cizího jazyka. Jazyková škola nejpozději k 28. dnu v měsíci vypíše na svých webových stránkách www.stories.cz rozpis skupinových konverzací (čas a téma) na následující měsíc; student, který má ve svém Kurzu i o tyto Skupinové konverzace, se na ně musí registrovat prostřednictvím webového systému, a to minimálně 12 hodin předem. Jazyková škola si vyhrazuje právo vypsat v odůvodněných případech ředitelské volno, kdy skupinové konverzace neproběhnou.

1.1.10. „Skypovou lekcí“ se rozumí propojení jednoho lektora s jedním studentem pomocí programu Skype v délce 55 min. za účelem výuky cizího jazyka, které probíhá v dohodnutých termínech výuky.

1.1.11 „PED kartou“ se rozumí záznam o průběhu čerpání lekcí s poznámkami jak ze strany Jazykové školy, tak studenta.

1.1.12. „Jazykovým auditem“ se rozumí jazyková analýza na začátku, v průběhu a na konci studia. Výstupem vstupní analýzy je doporučení na zařazení studenta do určité úrovně. Jazykové audity v průběhu a na konci studia je vždy součástí studia a slouží ke zhodnocení pokroku studenta, případně k návrhu změn dalšího studia.

1.1.13. „Kurzovným“ se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za všechny služby objednané Objednavatelem dle Nabídky. V závislosti na preferencích Objednavatele je Kurzovné splatné buď úhrnně v plné výši, nebo formou plateb dle Splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí Smlouvy. Kurzovné v plné výši (při platbě úhrnně), či první platba Kurzovného (při platbě dle Splátkového kalendáře) je splatná vždy před začátkem Kurzu. V případě Splátkového kalendáře je v první splátce hrazeno i kurzovné za poslední tři Lekce v rámci Kurzu, a to v případě Objednavatele objednávajícího Kurzy pro Studenty s ohledem na každého Studenta. Kurzovné lze hradit bankovním převodem, či platební kartou/hotově v kanceláři Jazykové školy.

1.1.14. „Splátkovým kalendářem” se rozumí rozpis jednotlivých splátek Kurzovného, který obsahuje jejich počet, výše a data splatností.

1.1.15. „Aplikací Stories“ a „Aplikací Mooveez” se rozumí softwarové aplikace, včetně jejich obsahu, kterou vyvinula Jazyková škola a která slouží pro účely výuky. Jazyková škola je nyní držitelem licence k oběma aplikacím, dále rozvíjeným jiným subjektem, a je oprávněna k užití licencí pro účely Smlouvy.

1.1.16. „Koordinátorem” se rozumí zaměstnanec Jazykové školy, který je zodpovědný za plánování výuky. Kontakty na něj jsou: tel. číslo 727 814 439, e-mail koordinator@archimedes.cz.

1.1.17.„Plánem výuky“ se rozumí dohodnutý časový plán jednotlivých lekcí sjednaný mezi Jazykovou školou a Objednavatelem, resp. Studentem za Objednavatele.

  • „Lekcí“ se rozumí jednotlivá Individuální lekce, Skypová lekce nebo Skupinová konverzace tvořící součást Kurzu.
  • „Studentem“ se rozumí fyzická osoba, které Jazyková škola poskytuje dle Smlouvy výuku.
     

1.2  Základní ustanovení

1.2.1 Pro předejití pochyb se uvádí, že práva a povinnosti Objednavatele  při výuce cizích jazyků se řídí těmito VOP a Smlouvou a v nich uvedenými dokumenty.

 

2. SMLOUVA

2.1. Uzavření Smlouvy

2.1.1. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou okamžikem podpisu Smlouvy oběma stranami. 

2.1.2. Po podpisu Smlouvy je Objednavatel povinen uhradit Kurzovné úhrnně v plné výši (při platbě úhrnně), nebo první platbu Kurzovného dle Splátkového kalendáře, a to před začátkem Kurzu.

 

2.2. Zánik Smlouvy

2.2.1.Před začátkem Kurzu je Objednavatel oprávněn Smlouvu zrušit zaplacením odstupného. Odstupné je stanoveno ve výši 10 % Kurzovného. Oznámení o zrušení Smlouvy musí být Objednavatelem doručeno Jazykové škole nejpozději před zahájením první Lekce dle Plánu výuky. Ve stejném termínu musí Objednavatel uhradit Jazykové škole stanovené odstupné ve výši  úhrady za 3 Lekce,  a to v částce posledních 3 Lekcí každého studenta dle Plánu výuky ; pokud došlo k částečné úhradě Kurzovného, je Jazyková škola oprávněna započíst si odstupné vůči povinnosti vrátit uhrazené Kurzovné nebo jeho část. Smlouva v takovémto případě zaniká zaplacením odstupného.

2.2.2. Není-li stanoveno v těchto VOP jinak, lze po začátku Kurzu Smlouvu ukončit pouze dohodou Objednavatele  a Jazykové školy.

2.2.3. Jazyková škola je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud před začátkem Kurzu nebo v jeho průběhu nebude Objednavatelem uhrazeno Kurzovné, resp. jeho část splatná dle Splátkového kalendáře..  Pokud Objednavatel uhradí splátku později, je povinen ji uhradit v plné výši, ale nemá nárok na náhradní hodiny za Lekce, které nečerpal po dobu do úhrady splátky. Jazyková škola si v takovém případě vyhrazuje ovšem právo další běh Kurzu zrušit, kdy má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši částky úhrady Kurzovného za poslední tři Lekce s ohledem na každého studenta. Nároky Jazykové školy vůči Objednavateli je přitom Jazyková škola oprávněna započíst vůči nárokům Objednavatele vůči ní. Smluvní pokuty dle VOP a Smlouvy považují Smluvní strany za přiměřené.

2.2.4. Objednavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Jazyková škola opakovaně neposkytuje Objednavateli sjednané Lekce v termínu stanoveném v Plánu výuky nebo v náhradním termínu sjednaném mezi Objednavatelem a Jazykovou školou dle těchto VOP.

2.2.5. Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny písemně a doručeny druhé Smluvní straně.

 

2.3. Předmět smlouvy

2.3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Jazykové školy zajistit pro Objednavatele výuku cizích jazyků (vedoucí ke složení státem uznávané jazykové zkoušky, pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě) a závazek Objednavatele  uhradit Kurzovné dle Smlouvy.

2.3.2. Jazyková škola se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky. Jazyková škola si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (zejména státní svátky) vypsat ředitelské volno, kdy výuka neprobíhá. Výuka, připadající na tyto dny, je přesunuta do následujícího období.

 

3. VÝUKA

3.1. Termín výuky

3.1.1. Výuka probíhá podle předem dohodnutého časového plánu jednotlivých    lekcí (Plán výuky). Plán výuky je Jazykovou školou a Objednavatelem projednán při nebo po uzavření smlouvy, nejpozději při zahájení výuky.

3.1.2. Jazyková škola se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky. Jazyková škola si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (zejména státní svátky) vypsat ředitelské volno, kdy výuka neprobíhá. Výuka, připadající na tyto dny, je přesunuta do následujícího období.

3.1.3. Účast na výuce v rámci Kurzu je odpovědností Objednavatele, kdy v případě objednání výuky pro Studenty za Objednavatele jednají Studenti. Každý student je povinen aktivně se účastnit výuky a všech aktivit spojených s výukou. Pokud se student nezúčastní některé Lekce v termínu stanoveném Plánem výuky, považuje se příslušná část výuky za poskytnutou.  Objednavatel nemá v takovém případě právo na vrácení části Kurzovného, ani na jinou náhradu za lekci, které se ve stanoveném termínu nezúčastnil.

3.1.4. Jazyková škola si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z technických důvodů.

3.1.5. Komunikace mezi Jazykovou školou a Objednavatelem (i Studentem) týkající se termínů výuky probíhá výhradně prostřednictvím Koordinátora. Lektor může lekci zrušit pouze ze závažných důvodů, pokud k těmto dojde v čase kratším než 12 hodin před původně plánovanou lekcí, nebo během dnů pracovního volna. V tomto případě lektor nebo Koordinátor informuje Objednavatele (resp. Studenta) telefonicky nebo prostřednictvím SMS. V případě zrušení lekce z těchto důvodů má Objednavatel nárok pro sebe, resp. daného Studenta na náhradní lekci, přičemž Koordinátor bezodkladně pomůže studentovi náhradní lekci přeplánovat. Jazyková škola v případě onemocnění nebo jiného závažného důvodu, pokud nejde o jednotlivou Lekci, může nahradit lektora jiným lektorem.

3.1.6. Objednavatel je povinen vyčerpat veškeré Lekce sjednaného Kurzu nejpozději do sjednaného termínu konce kurzu, tj. do data uvedeného ve Smlouvě jako “konec kurzu”. Veškeré lekce, které do tohoto data nebyly vyčerpány, se považují za poskytnuté a  Objednavatel nemá právo na jejich náhradu, vyjma lekcí zrušených Jazykovou školou z důvodů na její straně a bez porušení Smlouvy Objednavatelem.

 

3.2. Změny v plánu výuky

3.2.1. Pokud se student nezúčastní některé lekce v termínu stanoveném Plánem výuky, nebo se řádně prostřednictvím Koordinátora neomluví do 14:00 hodin předchozího dne, považuje se příslušná část výuky za poskytnutou a Objednavatel ani Student nemá nárok na její náhradu. Za řádnou omluvu se v pracovních dnech telefonát, SMS nebo e-mail Koordinátorovi a o víkendu a státních svátcích e-mail Koordinátorovi.       

3.2.2. Po dohodě s Jazykovou školou lze zaměnit plánovanou Individuální lekci za Skypovou lekci v délce 55 minut, nejpozději do 24 hodin před plánovanou lekcí.

3.2.3. Veškeré změny v plánu výuky musí být řešeny prostřednictvím Koordinátora a zaznamenány do PED karty studenta.

3.2.4. V případě závažných zdravotních důvodů s předpokladem délky pracovní neschopnosti studentů trvajících déle než dva (2) týdny, Objednavatel (resp. Student) o situaci školu bezodkladně informuje a tímto dochází k Podmínečnému přerušení studia. Objednavatel (resp. Student) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou týdnů od zahájení podmínečného přerušení studia, doloží lékařskou zprávu. Jazyková škola mu na jejím základě uzná Přerušení studia ze zdravotních důvodů a studium bude pokračovat po pominutí důvodů, které vedly k přerušení studia ze závažných zdravotních důvodů. Přerušení studia ze zdravotních důvodů je možné nejdéle na dobu šesti (6) měsíců ode dne přerušení studia. Po skončení závažných zdravotních důvodů nebo po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne přerušení studia budou Objednavateli (Studentovi) poskytnuty zbývající lekce Kurzu dle časového plánu Jazykové školy a do míry, do jaké to bude možné, při respektování požadavků Objednavatele. Maximální čerpání lekcí se v tomto případě prodlužuje o dobu nemoci. Pokud Objednavatel nedoloží lékařskou zprávu potvrzující závažné zdravotní důvody, Jazyková škola není povinna uznat Přerušení studia ze závažných zdravotních důvodů.

3.2.5. Po zahájení Kurzu může Objednavatel písemnou formou požádat Jazykovou školu o změnu plánu výuky. Schválení žádosti Objednavatele je ve výlučné dispozici Jazykové školy. Pokud Jazyková škola souhlasí se změnou plánu výuky, stanoví podmínky této změny. Jazyková škola změnu plánu výuky v takovém případě stanoví tak, aby nevyčerpaná část Kurzu, resp. počet nevyčerpaných lekcí, byla vyčerpána nejpozději do 1 roku od schválení změny plánu výuky.

3.2.6. Pokud za Objednavatele ve věcech Smlouvy a těchto VOP komunikuje s Jazykovou školou Student, je tento povinen dodržovat povinnosti vůči Objednavateli a podmínky Smlouvy a VOP, s nimiž se seznámí a toto stvrdí podpisem prohlášení na své PED kartě.

 

3.3. Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

3.3.1. Jazyková škola se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace kurzu. Jazyková škola se zavazuje pro výuku používat kvalifikovaných lektorů - certifikovaných pro výuku metodou Archimedes - tak, aby byla zajištěna vysoká odborná úroveň výuky. Součástí metody Archimedes je vhodné střídání lektorů.

 

3.4. Výukové pomůcky

3.4.1. Jazyková škola pro výuku používá aplikaci Stories a aplikaci Mooveez. Aplikace pro svou činnost vyžadují zařízení typu tablet s operačním systémem iOS, nebo Android a příslušné registrace do daných aplikací.

 

4. APLIKACE STORIES

 

4.1. Vymezení aplikace

4.1.1. Aplikace Stories je tvořena souborem dílčích aplikací a dílčího multimediálního obsahu. Před zahájením studia bude studentovi připraven k nahrání studijní modul dle individuálního plánu výuky. Stažení nového výukového obsahu, bude umožněno na vyžádání lektora nebo studenta, avšak pouze v rozsahu následujícího modulu po aktuálně probíraném. Materiál bude připraven ke stažení nejpozději do tří (3) dnů.

 

4.2. Podlicence

4.2.1. Uzavřením Smlouvy Jazyková škola uděluje Objednavateli nevýhradní právo k užívání aplikace Stories  a příslušného obsahu aplikace Stories. Nabyvatel je oprávněn aplikaci Stories užívat pouze pro vlastní potřebu při učení se cizímu jazyku.

4.2.2. Jazyková škola uděluje Objednavateli právo užívat aplikaci Stories v omezeném počtu uživatelů, a to dle počtu osob navštěvujících Kurz dle Smlouvy. Ke každému jednotlivému modulu aplikace Stories,  objednanému Objednavatelem se poskytuje jedna (1) podlicence pro jednu (1) osobu.

4.2.3. Zpětná  analýza, dekompilace nebo převod ze zdrojového kódu aplikace Stories nejsou povoleny. Aplikaci  Stories nelze pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho užití. Objednavatel není oprávněn podlicenci převést na třetí osobu.

 

5. APLIKACE MOOVEEZ

5.1. Vymezení aplikace

5.1.1. Aplikace Mooveez je tvořena metodikou, která umožní učit se cizí jazyky pomocí sledování celovečerních filmů a seriálů, a nabídkou těchto filmů a seriálů.

5.1.2. Cena podlicence není součástí Kurzovného, jinak  s ohledem na užití Aplikace Mooveez formou podlicence platí to, co je uvedeno v bode 4.2.

 

6. KURZOVNÉ

6. Kurzovné

6.1.1. Vedle jiných ustanovení týkajících se Kurzovného se uvádí, že ceny Kurzů jsou uvedeny v Nabídkách Jazykové školy. Kurzovné zahrnuje příslušný počet Individuálních, nebo Skypových lekcí, vstupní a průběžné audity, výukové materiály a cenu licence aplikace Stories, resp. případná další plnění uvedená v Nabídce.

 

7. VÝSLEDKY ČINNOSTI STUDENTA

7.1. Při výuce cizího jazyka v Kurzu mohou být ze strany studenta a Jazykové školy vytvořeny návrhy memotechnických pomůcek, kresby, fotografie, videa, umělecké výkony, hudební díla nebo jiná díla (dále jen „výsledky činnosti studenta“).

7.2. Podpisem Smlouvy. resp. její přílohy, student souhlasí, aby Jazyková škola při realizaci své činnosti užívala jím vytvořené výsledky činnosti studenta. Každý student přitom uděluje Jazykové škole bezplatnou místně neomezenou licenci k užití jím zhotovených výsledků činnosti studenta, a to vcelku nebo jejich libovolné části.

7.3. Jazyková škola je oprávněna výsledky činnosti studenta použít jakýmkoli postupem, včetně jejich užití v elektronické podobě pro on-line zpřístupnění ve veřejné informační síti, včetně úprav, změn a spojení s jinými díly.

 

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Jazyková škola pro účely smluvního vztahu s Objednavatelem, resp. Studentem, resp. pro další účely, sbírá některé osobní údaje týkající se Objednavatele fyzické osoby, osob zastupujících Objednavatele, resp. Studentů. S ohledem na zpracování osobních údajů a pro přehlednost textu Jazyková škola vyvěsila zvlášť na svůj web Zásady zpracování osobních údajů ze strany Archimedes Inspiration a.s., kterými se řídí.  

 

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Změna obchodních podmínek

9.1.1. Jazyková škola je oprávněna jednostranně měnit tyto VOP. Změnu VOP provádí Jazyková škola vydáním jejich nového úplného znění. Změna VOP nabývá účinnosti dnem uveřejnění nového úplného znění VOP na internetových stránkách Jazykové školy www.stories.cz a v aplikaci Stories. O uveřejnění nového znění VOP informuje Jazyková škola Objednavatele elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. Přílohou oznámení o změně VOP zaslaného Objednavateli je vždy nové úplné znění VOP. Pokud Objednavatel se změnou VOP nesouhlasí, informuje o tom Jazykovou školu elektronicky nebo písemně ve výpovědní lhůtě uvedené v tomto odstavci. V takovém případě je Objednavatel oprávněn vypovědět Smlouvu, jestliže se jedná o podstatnou změnu VOP. Za podstatnou změnu VOP se nepovažují změny, kterými nedojde ke zhoršení právního postavení Objednavatele, oprava zjevných písařských chyb nebo změny vyplývající ze změny platných právních předpisů.

Objednavatel je oprávněn Smlouvu podle tohoto odstavce 8.1.1. vypovědět do patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení o změně VOP, jinak jeho právo vypovědět Smlouvu zaniká. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi Jazykové škole. Namísto výpovědi může Objednavatel Jazykovou školu informovat spolu s nesouhlasem s VOP o tom, že trvá na pokračování Smlouvy dle Stávajících VOP, kdy bude dále pokračováno ve Smlouvě dle stávajícího znění VOP.  

9.1.2. Jazyková škola a Objednavatel ve smyslu ustanovení § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ujednávají delší promlčecí lhůtu. Dle dohody Smluvních stran promlčecí lhůta u práv vyplývajících ze Smlouvy bude činit čtyři (4) roky ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9.1.3. Veškerá oznámení, korespondence nebo dokumenty předávané či zasílané mezi Jazykovou školou a Objednavatelem mohou být předávány osobně oproti písemnému potvrzení o přijetí, zasílány elektronickou poštou na emailovou adresu druhé Smluvní strany či zasílány doporučenou poštou na adresu bydliště nebo sídla, či na takovou adresu, kterou oznámila kterákoli ze Smluvních stran druhé Smluvní straně písemně nejpozději deset (10) dní před odesláním zásilky.

9.1.4. Písemnost odeslaná elektronickou poštou na emailovou adresu druhé Smluvní strany se považuje za doručenou okamžikem, kdy je odesílající Smluvní straně doručeno systémové potvrzení o doručení emailu na emailovou adresu druhé Smluvní strany.

9.1.5. Pro doručování elektronické pošty Objednavateli se vždy uplatní emailová adresa Objednavatele, která je uvedena v záhlaví Smlouvy, resp. s ohledem na Studenty emailová adresa uvedená v příloze ke Smlouvě.

9.1.6. Nepodařilo-li se písemnost, která je doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, doručit druhé Smluvní straně, má se písemnost za doručenou pátým (5) dnem od podání zásilky k přepravě držitelem poštovní licence.

9.1.7. Objednavatel (resp. Student) odpovídá za včasné informování Jazykové školy o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty a jiných kontaktních údajů.

 

24.7.2018

Welcome to Mooveez
please choose your language