We use cookies on this site to optimise your experience, gather information about how the site is used, and administer various marketing programs. See Privacy Policy for more details on how we use cookies. More information
 
Zásady zpracování osobních údajů
 

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ze strany Archimedes Inspiration a.s.

(dále také jen „Pravidla“)

Správce a zpracovatel osobních údajů, který vydává tato Pravidla:

Archimedes Inspiration a.s

sídlo a hlavní provozovna: Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 11376, IČ 24661538, DIČ CZ 24661538, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp.zn. B16130 (dale také jen „Jazyková škola” nebo “Společnost”)

Osobní údaj:

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat (dále také jen „Údaj“).

Pravidla popisují především následující otázky:

 • které Údaje jsou Společností zpracovávány,
 • jakými právními předpisy se tato Pravidla řídí,
 • právní základ zpracování Údajů Společností – účel zpracování,
 • jak jsou zpracovávány,
 • kdo s nimi nakládá,
 • doba zpracování Údajů,
 • práva subjektů Údajů s ohledem na Údaje, včetně toho jak a kdy může subjekt Údajů  k Údajům přistupovat, jak je může Údaje měnit, požadovat přenesení Údajů, výmaz Údajů (tj.“zapomenutí“), a to ze strany Společnosti, pokud je správcem, nebo prostřednictvím správce, pro kterého Společnost Údaje zpracovává, nebo kteréhokoli subjektu, kterému by je Společnost v souladu s právem předala.

V otázkách neuvedených v těchto Pravidlech, jejichž úprava je požadována právními předpisy, platí buď povinná a nezměnitelná ustanovení právních předpisů, nebo interní normy Společnosti (zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti Údajů, situace ohrožení nebo porušení bezpečnosti Údajů, likvidaci Údajů apod.).

Kdo je subjekt Údajů:

Subjektem údajů  (dále také jen „Subjekt údajů“ nebo „Vy“) je zejména student Společnosti, stejně jako jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, a dále další fyzické osoby, jejichž Údaje Společnost bude zpracovávat.  Údaje Studenta – nezletilé fyzické osoby, zadávají jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci.

Které Údaje jsou Společností zpracovávány:

Společnost zásadně zpracovává Údaje, které jsou nezbytné pro smluvní vztahy Společnosti, naplnění účelu výuky cizicích jazyků a plnění poviností Společnosti vůči třetím stranm.

Společnost tak zpracovává Údaje nutné pro uzavření smlouvy se Subjektem údajů /nebo osobou, která mu služby Společnosti hradí), pro poskytování Subjektu údajů služby – výuku, ve  smluvně dohodnutém služby, tj. jazykové výuky a s ní spojených úkonů a ochrana zájmů Subjektů údajů během poskytování služeb, stejně jako ochrana oprávněných zájmů Společnosti.

Jedná se zejména o jméno a příjmení Subjektů údajů, adresu, datum narození (nebo rodné číslo na smlouvě), vztah mezi Subjektem údajů a smluvním partnerem Jazykové školy, která výuku objednala a / nebo hradí a je uvedena ve smlouvě se Společností.

Dále jsou uváděny Údaje o jiné jazykové výuce absolvované Subjektem údajů a zpracovávány informace vyplývající s průběhu výuky v Jazykové škole.

Je zpracováván kontaktní email a telefon pro komunikaci se Subjektem údajů s ohledem na výuku ve Společnosti, kdy pro jiné účely než účely smluvně zajištěné výuky nejsou tyto údaje využívány bez výslového samostatného souhlasu Subjektu údajů.

Pro možnost komunikace se Subjektem údajů se udává informace o základním komunikačním jazyce.

V registračním formuláři jsou uváděny i praktické informace ohledně výuky a údaje o platbách za výuku.

=úgZ Údajů  a informací ve smlouvě týkající se výuku (včetně dokumentů s ní souvisejících a jednání o ttéo smlouvě Společnost vytváří elektronické listy týkající se daného Subjektu údajů tak, aby byly k dispozici lektorům, resp. dalším osobám tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech.

Společnost vede záznamy o výuce Subjektu údajů ve Společnosti pro efektivní plnění svých smluvních povinností ke Studentům, resp. smluvním partnerům, kteří výuku pro Studenta objednali.

Pokud jsou zpracovávány další Údaje, zejména pořizovány fotografie nebo videozáznamy k využití Společností nebo je využíván e-mail pro marketingová sdělení Společnosti, děje se tak na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů, resp. lektora nebo jiné osoby, která je na fotografiích nebo videozáznamech zachycena. Fotografie a videozáznamy jsou pořizovány výlučně z výuky nebo jiných akcí pořádaných pro Subjekty údajů – studenty, Společností. Takový souhlas je možno odvolat vždy v souladu s právními předpisy.

Aplikované právní předpisy:

Ke zpracování Údajů Společnost přitom striktně postupuje a bude postupovat dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  ES 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení“) a zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění  (resp. právního předpisu, který jej s ohledem na přímou aplikaci Nařízení v českém právu od 25.5.2018 nahradí, dále také jen „Zákon“) tak, jak jsou pro české právní subjekty včetně Společnosti závazné.

Nařízení má v případě rozporu mezi ustanoveními těchto Pravidel a kogentní (tj. neopominutelnou a povinnou) povinností stanovenou v Nařízení přednost před aplikací ustanovení těchto Pravidel. Zákon a jeho provádějící právní předpisy mají v případě rozporu mezi Pravidly a kogentním ustanovením  Zákona nebo takových provádějících právních předpisů přednost před těmito Pravidly.

Právní důvody zpracování Údajů Společností:

Právními důvody pro zpracování Údajů jsou ty, které v souladu s právními předpisy určí Společnost, a jde o následující:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Společnost,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti jako správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu Údajů.

Účelem je v případě Údajů poskytnutých ve smlouvě o výuce nebo v jiném dokumentu se smlovou o výuce souvisejícím, resp. v Údajích o výuce a jejím průběhu, splnění smluvních povinností a řádné a efektivní naplnění výuky Subjektu údajů, při šetření jeho zájmů (zejména s ohledem na ochranu jeho zdravotního stavu).

Údaje získané od Subjektu údajů mohou být užity pro automatizované rozhodování a profilování; takovém případě pokud to požadují právní předpisy budete požádání o souhlas s takovým automatizovaným rozhodováním a profilováním a tento budete moci za podmínek v něm uvedených a v souladu s právními předpisy odvolat.

Ke zpracování Údajů Společností dochází striktně pro naplnění daného účelu.

Pokud byste měli pochyby o takovém zpracování Údajů, prosím kontaktujte Společnost na e-mailu uvedeném v části Kontakty Pravidel a věci se bude Společnost neprodleně věnovat, aby ji přešetřila a případě pochybení zajistila nápravu.

Výslovný souhlas jako právní důvod zpracování Údajů:

Údaje, které zpracovává Společnost na základě Vašeho souhlasu jako právního důvodu zpracování, máte právo tento souhlas vždy odvolat. 

Pro předejití tomu, aby udělení takového výslovného souhlasu nebylo zcela jasné, jednoznačné nebo by Vám nebyl jasný rozsah takto sdělených Údajů a účel jejich zpracování, je souhlas vyžadován samostatně, kdy tato Pravidla platí podpůrně.

Souhlas je zejména podmínkou zasílání newsletteru nebo jiné komunikace Společnosti, která není nutná pro výuku Subjektu údajů dle smlouvy a pro využití fotografií a videozáznamů z výuky se zachycením Subjektu údajů.

Souhlas je platný po dobu, po kterou je udělen, do odvolání. Společnost ovšem typicky požádá u udělení nového souhlasu při podpisu nové smlouvy o výuce přesto, že jste již daný souhlas udělili s ohledem na dřívější smlouvu o výuce. Tímto souhlasem bude co do shodných údajů  nahrazen dřívější souhlas, resp. neudělením bude brán Váš předchozí souhlas jako odvolaný, tj. Údaje  zpracované podle něj ještě nebudou nově užity, a to dle požadavků právních předpisů a pro maximální ochranu Vašich práv.

Jak jsou Údaje zpracovávány:

Údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, a to v papírové (listinné) i elektronické podobě. Údaje jsou zásadně obdrženy v papírové podobě, s podpisem Subjektu údajů o seznámení se s těmito Pravidly, resp. se souhlasem Subjektu údajů.

Další Údaje mohou být zaznamenávány během výuky a budou zpracovávány po dobu výuky v daném roce.

Některé osobní údaje a s nimi spojené informace (zejména o průběhu výuku, nebo informace, které sdělíte, ale které nejsou potřeba pro naplnění účelů dle těchto Pravidel), nejsou  ve smyslu právních předpisů nejsou Údaji, resp. nebudou Společností využity. U ústních informací a Údajů dojde k jejich nezaznamenání a nezpracování v jiné podobě. Toto se týká zejména jednotlivých prvků výuky, které nejsou zaznamenány a nejsou tedy předmětem archivace, předávání nebo zpracování, ale slouží jen k naplnění cíle příslušného výukového modulu.

Kdo s Údaji nakládá:

Příjemcem Vašich Údajů získaných od Subjektu údajů bude naše Společnost jako správce, kdy tyto

Aplikace Stories je licencovaná Jazykové škole ze strany jejího majitele společnosti MOOVEEZ company a.s., IČ 06488684, je  integrální součástí výuky, kdy historicky byla vyvinuta Jazykovou školou; Vaše Údaje nutné pro práci s aplikací Stories jsou uchovávány na  zvláštním serveru Společnosti.

V rámci Společnosti s Údaji nakládají zejména její zaměstnanci  nebo spolupracující subjekty (lektoři – OSVČ) (dále naši zaměstnanci i externisté stejně také jen „Příjemci“). Počet příjemců se snaží Společnost  minimalizovat. Všichni Příjemci jsou povinni se seznámit s těmito Pravidly, jejich znalost stvrdit podpisem a tato Pravidla striktně aplikovat.

Vedle Pravidel jsou na Příjemce aplikovány i další interní předpisy, kdy s ohledem na ně provádí Společnosti nejméně jednou ročně školení spolupracujícím advokátem a vedením Společnosti, noví Příjemci jsou opráv něni kontaktovat advokáta Společnosti a vznést dotazy k takovým předpisům i těmto Pravidlům, a v případě potřeby jsou sdělována upřesnění a vysvětlení na lektorských dnech Společnosti, nebo písemně e-mailem. 

Doba zpracování Údajů:

Naše Společnost Údaje uchovává zásadně po dobu 4 let jako dobu promlčení dle Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že některé Údaje je třeba archivovat déle, podle českých právních předpisů, budou takové Údaje v elektronické podobě uchovávány déle.

Společnost přitom jednotlivé Údaje bude uchovávat minimální dobu, po kterou jsou potřeba, tj. bude pokud to bude možné docházet k likvidaci Údajů i dříve.

Pokud odvoláte souhlas se zpracováním Údajů, kdy právním důvodem zpracování byl takový Váš souhlas, budeme o tom informovat i subjekty, které Vaše Údaje případně obdržely a tyto budou povinny nadále nenakládat s Vašimi Údaji, jichž se týká odvolaný souhlas stejně, jako Společnost.

Pravidla a práva s ohledem na neprověřování totožnosti:

 

Údaje, které od Vás obdržíme, jsou spojeny se jménem a příjmením, resp. dalšími identifikačními údaji o Subjektu údajů. Při uzavření smlouvy o výuce nahlížíte do identifikačního průkazu studenta, nebo osoby podepisucjící smlouvu o výuce, ale toto není podmínkou uzavření smlouvy a průkaz není kopírován nebo v jakékoli verzi archivován.

 

Přes omezené prověření identifikace Společnost Subjektům údajů umožňuje plné uplatnění jejich práv, jako je právo na přístup k Údajům, právu na opravu a výmaz Údajů, právo na omezení zpracování, oznamovací povinnosti ohledně opravy nebo výmazu Údajů nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost Údajů. Omezena jsou prosím tato práva v případě, že právní důvod zpracování Údajů je jiný než Váš souhlas a právní předpis Vám přitom dané oprávnění v takovém případě výslovně nestanoví, na rozdíl od obecné normy.

 

Ve vztahu k Vašim osobním Údajům máte zejména následující práva:

a.         právo Vámi udělený souhlas se zpracováním Údajů jako právní základ zpracování kdykoli odvolat;

b.         právo osobní údaje v rámci Údajů změnit, tj. opravit či doplnit;

c.         právo požadovat omezení zpracování Údajů v rozsahu daném právními předpisy;

d.         právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e.         právo požadovat přenesení Údajů;

f.          právo na přístup k Údajům;

g.         právo být informován o porušení zabezpečení Údajů v určitých případech;

h.         právo na výmaz Údajů (právo být „zapomenut“) v případech stanovených Nařízením a / nebo Zákonem;

i.          další práva stanovená v českém Zákoně a po nabytí účinnosti též v Nařízení a dále v právních předpisech, které případně stávající zákon o ochraně osobních údajů nahradí a nejsou zahrnuty v definici Zákona v těchto Pravidlech.

Tato výše uvedená práva máte u Údajů, kde by byla zjišťována Vaše identita, resp. u jiných Údajů, pokud  tak stanoví-li Nařízení nebo Zákona pro takové ostatní Údaje.

Odvolání souhlasu:

Výslovně udělený souhlas se zpracováním Údajů můžete odvolat, a to částečně s ohledem na některé Údaje nebo užití, nebo celkově.

Souhlas lze odvolat e-mailem na adrese uvedené v sekci Kontakty těchto Pravidel a my neprodleně učiníme příslušné kroky, stejně jako o tom budeme informovat ostatní příjemce Vašich Údajů.

Společnost upozorňuje, že odvoláním souhlasu nebo odregistrací nedojde k výmazu Údajů za období před doručením souhlasu Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Údajů vycházejícího ze uděleného souhlasu v rozsahu jeho využití před jeho odvoláním.

Pro úplnost Společnost uvádí, že odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního důvodu, než je souhlas, jako je zpracování nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy nebo právní povinnosti Společnosti (a správce) či z jiných důvodů tak, jak jsou stanoveny v těchto Pravidlech a v příslušných platných právních předpisech.

Změna, oprava  a doplnění Údajů:

Vámi zadané Údaje prosím můžete doplňovat a měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti, resp. Vámi zvoleným kontaktním detailům pro efektivní komunikaci se Společností, stejně jako pro maximálně efektivní výuku. O takovou změnu Vás prosíme, kdy je možno ji provést e-mailem nebo osobně s lektorem nebo administrativou Jazykové školy na místě.

Některé Údaje mohou být ovšem přiřazovány zařízení, z nějž se připojujete na stránky Společnosti, zasíláte e-mail apod; tyto Údaje budou z Vaší strany vůči Společnosti měněny automaticky na základě volby elektronického zařízení nebo internetového připojení. 

Přístup k Údajům:

Stanoví-li tak s ohledem na Údaje Nařízení nebo Zákon, máte právo na potvrzení, zda jsou Údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na přístup k nim, není-li vyloučeno Nařízením nebo Zákonem.

S ohledem na to, že Údaje jsou zásadně shodné s Údaji ze smlouvy o výuce a s ní souvisejících dokumentů, budete prosím tyto Údaje mít k dispozici a tyto můžete také komukoli předat.

Společnost přitom Subjektu údajů vždy sdělí, které Údaje zpracovává, pro jaký účel a v případě automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů studenta, stejně jako údaje o příjemci/ích.

Pokud již Údaje byly zlikvidovány (zejména po ukončeném kurzu) budete informováni o tom, že takové Údaje nejsou a že byly zlikvidovány.

Právo na omezení zpracování Údajů:

Společnost respektuje právem Vám dané oprávnění podat žádost o omezení zpracování Údajů a svou povinnost takové žádosti vyhovět. Jednalo by se zejména o situace uvedené v čl. 18 odst. 1 Nařízení, tedy protiprávně zpracovávané Údaje, nepřesné Údaje, Údaje, které již Společnost nepotřebuje, ale Vy je potřebujete pro určení  výkon a obhajobu svých nároků. V případě, že se jedná o zcela nutný údaj pro účely smluvního vztahu s Vámi, budeme prosit o náhradní Údaj.

Takovou žádost prosím zasílejte na e-mail uvedený v sekci Kontakty těchto Pravidel.

Vznesení námitek a stížností:

Máte právo vznést  námitku nebo stížnost proti zpracování v případech, kdy to určuje právní předpis nebo dle rozhodnutí Společnosti i jindy, kdy se domníváte, že zpracování není prováděno řádně; Společnost na takovou námitku nebo stížnost bude  reagovat a v případě jakéhokoli zjištění porušení povinností okamžitě zjedná nápravu stavu.

Máte také s ohledem na zpracování Údajů prosím právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů v Praze; tento úřad je přitom činný i v dalších případech dle Nařízení, Zákona a dalších právních předpisů.

Právo na přenesení Údajů:

V případech, kdy tak určuje s ohledem na dané Údaje Nařízení nebo Zákon, máte právo na přenesení Údajů, tj. poskytnutí Vašich Údajů a možnost jejich předání subjektu, kterému jej budete chtít předat.  Prosím v tomto ohledu viz sekce Přístup k Údajům výše.

Tato přenositelnost Údajů se netýká odvozených údajů, a Údajů, které Společnost získá analýzou a zpracováním Vámi zadaných Údajů. Přenositelnost dat bude založena fyzickým předáním a v budoucnu také přístupem do rozhraní, z nějž budete schopni příslušné Údaje stáhnout, a to ve standardním, strojově čitelném formátu.

S ohledem na minimální dobu, po kterou zpracovává Společnost Údaje, na ruční a ústní zpracování Údajů prosím očekávejte, že takto dostupné Údaje budou limitované. Některé Údaje jsou uchovávány pouze po dobu Vašeho pobytu na internetu a po ukončení užití jsou vymazána; Údaje, které již nezpracováváme, nebude možno následně přenášet.

Ochrana Údajů před zneužitím:

Společnost zajišťuje technickými prostředky Údaje proti zneužití ze strany třetích osob.

Společnost Údaje šifruje, ukládá na cloud, resp. zajišťuje přístup k elektronickým zařízením na základě zalogování Příjemce, použitím jména a šifrovaného hesla.

Písemné dokumenty jsou ukládány do uzamčených skladovacích prostor, kdy celý prostor Společnost je za zvláštními, zavřenými dveřmi, otvíranými zaměstnancem nebo jiným Příjemcem přítomným v prostorách Společnosti. V případě, kdy prostory Společnosti opouští poslední přítomná osoba, jsou zabezpečeny alarmem, který je vypínán po příchodu první osoby. Osoby přítomné v prostorách Společnosti jsou v případě zaměstnanců zapisovány do knihy příchodů s ohledem na plnění pracovně právních povinností. Jiné osoby se účastní kursů a akcí a v prostorách Společnosti, ale nemají přístup do kancelářské části prostor, nebo v případě, že se v něm výjimečně nacházejí, je to za přítomnosti zaměstnance Společnosti.

Do archivu dokumentů mají přístup určení zaměstnanci Společnosti, a tento je s ohledem na dokumenty obsahující Údaje uzamčen. O likvidaci papírových dokumentů se vede protokol, elektronická komunikace je šifrovaná, pod přístupovými hesly.  Přístupová hesla jsou Příjemci povinni měnit periodicky, a to jednou za 3 měsíce.

V případě, že by došlo k odcizení jakéhokoli elektronického přístroje, který je ve vlastnictví společnosti nebo přístroje, na němž mohou být Údaje, nebo předmětu, kde jsou umístěny Údaje (např. brašna), je Příjemce povinen takovou událost hlásit zaměstnanci uvedeného ve vnitřních předpisech.

Společnost dále upozorňuje, že byť žádné technické řešení není naprosto imunní vůči případnému zneužití informací včetně Údajů, byly podniknuty a jsou kontrolovány kroky, aby takové zneužití bylo vyloučeno do maximální možné míry. Společnost technické řešení zabezpečení kontroluje, optimalizuje, a v případě podezření z porušení zabezpečen technického i jiného řešení ochrany, nebo v případě prokázání porušení zabezpečení, informuje příslušné orgány a / nebo i Vás dle svých právních povinností, jak je uvedeno v těchto Pravidlech a v právních předpisech.

Prosíme Vás, abyste si Vámi případně zadané elektronické Údaje, jako je jméno nebo heslo pečlivě chránili, stejně jako užívali vhodnou a zabezpečenou e-mailovou schránku a měnili heslo k ní.

Podezření ze zneužití Údajů:

Pokud máte podezření, že došlo nebo by mohlo dojít ke zneužití Vámi poskytnutých Údajů, prosíme kontaktujte naši Společnost na e-mailové adrese uvedené v sekci Kontakty těchto Pravidel. 

Pokud Společnost bude mít podezření, že došlo k narušení zabezpečení Údajů, bude Vás o tom v případech stanovených Nařízením a / nebo Zákonem informovat.

Pokud bude mít Společnost podezření, že došlo k porušení zabezpečení Údajů, bude bez zbytečného odkladu informovat dozorový orgán, vyjma případu, kdy je nepravděpodobné, že by porušení mohlo  mít za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob a v případě, že by porušení mohlo mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, bude bez zbytečného odkladu Společnost informovat i Vás.

Zapomenutí:

Možnost požádat o výmaz, neboli zapomenutí Údajů lze na e-mailu uvedeném v sekci Kontakty těchto Pravidel nebo osobně.

V takovém případě si dovolujeme Vás upozornit, že dojde k výmazu těch Údajů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení nebo u nichž povinnosti výmazu stanoví Zákon. Zejména jde o Údaje, které nadále nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo zpracovány, po odvolání Vašeho souhlasu neexistuje právní důvod pro další zpracování, po vznesení námitek proti zpracování Údajů neexistuje oprávněný důvod pro další zpracování, Údaje byly zpracovány protiprávně nebo výmaz požaduje právní předpis Evropské unie nebo České republiky, resp. jiného relevantního státu.

Marketingová sdělení Společnosti:

Společnost Vám bude v případě Vašeho výslovného souhlasu a nikoli automaticky na základě těchto Pravidel na Váš případně registrovaný e-mail zasílat sdělení týkající se novinek ohledně Společnosti. Společnost nebude na e-mail zasílat sdělení třetích stran.

Souhlas se zasíláním jakýchkoli sdělení ze strany Společnosti, nebo jejím prostřednictvím, můžete kdykoli odvolat a to přímo ze zasílané zprávy.

Sdělování Údajů třetím stranám:

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje nejsou shromažďovány za účelem jejich předání pro zasílání komerčních nebo informativních sdělení třetích osob a Údaje o Vás nejsou třetímu subjektu předávány, není-li to určeno v Nařízení nebo Zákoně nebo výslovně v těchto Pravidlech (lektoři OSVČ).

Jak je uvedeno s ohledem na Příjemce, pokud je Příjemce externí spolupracovník Společnosti, je a bude proškolen s ohledem na Údaje a s nimi bude nakládat s  odpovědností Společnosti tak, jako by s Údaji nakládala Společnost sama.

Kdo vedle Příjemců bude mít přístup k Údajům:

Vedle Společnosti a jí určených Příjemců budou mít k Údajům přístup jako zpracovatelé externí technici, kdy tito zajišťují provoz určité technické služby, opravu serverů, zabezpečení našich stránek a zabezpečením uložení Údajů a dalších informací, stejně jako případné veřejnoprávní orgány na základě právního nároku na přístup k takovým Údajům, právní zástupce v případě sporu a určení, resp. obhajoby našich nároků, provozovatelé technického řešení pro profilování a automatické zpracování.

Externí technik bude povinen potrdit Společnosti seznámení se s těmito Pravidly a závazek je dodržovat.

Cookies:

Společnost užívá na svých webových stránkách cookies, tedy krátké datové soubory, které vytváří webový server a které jsou ukládány v elektronickém zařízení, na němž užíváte webové stránky www.stories.cz, a to prostřednictvím Vámi užívaného webového prohlížeče.

Souhlas s použitím cookies není podmínkou pro návštěvu stránek.  Dovolujeme si upozornit, že používání cookies můžete obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče. 

Cookies jsou ukládány v elektronickém zařízení na dobu, která se liší. Buď jde o session cookies, ukládané po dobu pobytu na dané stránce, a jsou odstraněny po vyplutí webového prohlížeče. Cookies jiného typu, persistent cookies, jsou v elektronickém zařízení uloženy i po vypnutí prohlížeče, a to do určeného data nebo mechanického smazání Vámi. Tyto cookies budou do té doby načteny při připojení do webového prohlížeče.

K souhlasu s užíváním cookies budete vyzváni při návštěvě našich webových stránek. Nesouhlas s užitím přitom nemá vliv na plnění z naší strany nebo přístup k celému veřejnosti přístupného obsahu našich stránek.

Cookies užívané na stránkách jsou užívány pro ulehčení funkčnosti webových stránek, kdy tyto jsou uloženy po dobu 30 dní. Cookies pro rozlišení mezi uživatelem, který je z daného zařízení na stránce poprvé, nebo opakovaně, kdy tyto jsou uloženy po dobu 60 dní. Cookies pro evidenci délky pobytu na stránce www.stories.cz, které jsou uchovávány po dobu 30 dní.

Cookies jsou spravovány tímto subjektem: _____________________.

Změna Pravidel:

Pokud se naše Společnost s ohledem na další vývoj, rozhodne tato Pravidla měnit, bude o tom informovat na svých stránkách, resp. v e-mailové komunikaci s těmi, na jejichž e-mailové adresy bude psát.

Případné nejasnosti v Pravidlech:

Pokud Vám cokoli v Pravidlech není jasné, kontaktujte nás prosím na e-mailu v sekci Kontakty těchto Pravidel, abychom mohli reagovat. 

Kontakty:

V případě potřeby kontaktujte prosím Společnost na e-mailu koordinator@stories.cz, resp. namísto e-mailové komunikace také osobně vůči Příjemcům (který Vás případně odkáže na konkrétní osobu jiného Příjemce a sdělí Vám její kontaktní údaje).  Prosíme, abyste v takovém případě Váš dotaz sdělili pokud možno přehledně a jasně, a uvedli a v případě, že píšete z e-mailové adresy také to, na jakou e-mailovou adresu s Vámi má být komunikováno.

V Praze dne 25.5.2018

Archimedes Inspiration a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Mooveez
please choose your language